Solec Kujawski: za nami Sesja Rady Miasta

Sesja RM w Solcu: debatowano długo, ale rzeczowo i konstruktywnie.

Dyskusji poddane zostały przede wszystkim następujące kwestie: projekty uchwał dotyczących zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), fundusz sołecki, określenie przystanków komunikacyjnych, program rewitalizacji i przekazania mienia komunalnego organom samorządu mieszkańców.

Najistotniejszą kwestią, jaką zajęła się rada, był budżet. Projekt jego zmian obejmuje zmiany w wydatkach majątkowych i bieżących. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego: przebudowy rowu melioracyjnego. Inwestycja ta jest przewidziana na sumę 180 tys. zł. O identyczną kwotę zmniejszono wydatki na wykup gruntów. Stąd wydatki budżetowe wyniosą łącznie 87,5 mln zł.

Przedstawiono również prognozowaną kwotę długu na koniec 2018 r. Ma on wynieść 23,3 mln zł. Spłata w latach 2019-2021 będzie wynosiła po 1,1 mln zł rocznie, natomiast w 2022 r. – niespełna 0,5 mln zł.

Z kolei radni, podobnie jak w latach ubiegłych, zagłosowali przeciwko wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Przepisy wprawdzie na to pozwalają, jednak po przeanalizowaniu sytuacji okazało się, że dotychczasowe zasady finansowania są korzystniejsze, a środki większe, niż byłyby po wyodrębnieniu funduszu.

– Paradoksalnie rezygnując z budżetu sołeckiego, poszczególne sołectwa otrzymają więcej środków – mówi przewodniczący Rady Miasta Mariusz Zamorowski. – Wzorem lat ubiegłych 100 proc. radnych głosowało za niewprowadzaniem budżetu.

Radni postanowili także zmienić uchwalony wcześniej Gminny Program Rewitalizacji. Ze względu jednak na konieczność zastosowania identycznego trybu jak przy uchwalaniu programu, tj. w ramach konsultacji społecznych, wystąpiono o przedłużenie okresu wprowadzenia zmian do końca maja tego roku.

– Wszelkie poprawki muszą być poddane pod konsultacje społeczne i do maja uchwała zostanie podjęta na nowo – wyjaśnia burmistrz Solca Teresa Substyk. – Nowy projekt został już złożony w Urzędzie Marszałkowskim.

Radni poruszyli również następujące sprawy: wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Leśną na wysokości Kalinowej i Zbożowej, naprawa chodnika lub usunięcie drzewa przy ul. Kalinowej, wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości w rejonie ul. Zbożowej i ulic przyległych, udzielenie nowych informacji o budowie drogi ekspresowej S10, zalewanie piwnic posesji przy ul. Ogrodowej.

Osobną kwestią są rozwiązania ograniczające prędkość na Osiedlu Leśnym, które postulują mieszkańcy. W tej sprawie przeprowadzono sondę internetową z pytaniem o to, czy mieszkańcy są za wprowadzeniem strefy z ograniczoną prędkością do 30 km/h. Większość biorących udział była przeciwna takiemu rozwiązaniu.

– Wydaje się, że wprowadzenie ograniczenia prędkości podniosłoby poziom bezpieczeństwa na drogach – dodaje Mariusz Zamorowski. – Osobiście uważam jednak, że same znaki niczego nie zmienią. To kwestia kultury kierowców na drodze. Podobnie bardzo problematyczne są tzw. spowalniacze. Generują więcej hałasu i utrudniają ruch karetkom i innym pojazdom uprzywilejowanym.

Rada poinformowała również, że nie ma na razie nowych informacji w sprawie drogi S10. Wszystkie uwagi zgłoszone przez mieszkańców zostały przekazane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W czasie swojej wizyty w Solcu Kujawskim europoseł Janusz Zemke poinformował, że budowa drogi S10 nie została uwzględniona w materiałach rządowych do unijnego dofinansowania w następnym okresie finansowym.