Nowa Wieś Wielka: środki zewnętrzne zmieniają gminę

Fot. archiwum

Na inwestycje lokalne i projekty miękkie gmina Nowa Wieś Wielka, jako członek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, pozyskała środki, dzięki którym może rozwijać swoje działania. Wysokość zdobytych z Unii Europejskiej dofinansowań wynika m.in. z liczby osób, które zamieszkują gminę.

Kwota, która trafiła do samorządu z przeznaczeniem inwestycyjnym, wyniosła ponad 1,5 mln euro. O środki te aplikowano dla dwóch zadań realizowanych w Brzozie: modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy przedszkola.

Głównym celem pierwszej z inwestycji jest zwiększenie drożności oczyszczalni istniejącej, utrzymanie na poziomie wymaganym przez prawo polskie oraz europejskie oczyszczonych ścieków, a także umożliwienie porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy.

– Zakończenie tej inwestycji umożliwi podłączenie poprzez kolektory tłoczno-grawitacyjne innych miejscowości w gminie, a także szybkie skanalizowanie Prądocina i zamknięcie oczyszczalni ścieków w Dziemionnie, która aktualnie obsługuje tereny w jej pobliżu – tłumaczy Leszek Latosiński, sekretarz gminy. – Wartość tego projektu to ponad 9,4 mln zł, z czego otrzymamy ponad 4,5 mln zł dofinansowania.

Wciąż trwa również budowa sześciooddziałowego przedszkola oraz przebudowa przylegającej do budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w kwocie prawie 2 mln zł, co stanowi 26,5 proc. kwoty całkowitej.

– Połączone z nim przedsięwzięcie pod nazwą „Mali przedszkolacy, duże możliwości”, będące integralną częścią inwestycji budowy przedszkola, finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego – dodaje Leszek Latosiński. – Realizowane będzie po oddaniu do użytku nowego obiektu w roku szkolnym 2018/2019.

Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych pięćdziesięciu dzieci w wieku od trzech do sześciu lat zamieszkujących gminę. Wartość jego dofinansowania to ponad 96,5 tys. zł, co stanowi 84,51 proc. całkowitych wydatków.

– Tym samym z puli środków w wysokości 1 mln 554 tys. 474 euro „przyznanych na inwestycje” w naszej gminie pozyskaliśmy 1 mln 508 tys. 755 euro: ponad 1 mln euro na oczyszczalnię ścieków i 454 tys. 281 euro na przedszkole – wylicza wójt gminy Wojciech Oskwarek. – Stanowi to 97,06 proc. tych środków. Pozostałą kwotę ponad 192 tys. zł przeznaczymy na kolejne zadanie inwestycyjne – termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Brzozie.

Gmina Nowa Wieś Wielka już w sierpniu złożyła wniosek o dofinansowanie tego projektu. Wnioskowana kwota wynosi prawie 198 tys. zł, przy całkowitej wartości zadania rzędu ponad 749 tys. zł.

– Aktualnie kończy się pozytywne rozpatrywanie wniosku, co w efekcie pozwoli nam osiągnąć stuprocentowe wykorzystanie puli środków przyznanych gminie w obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach RPO, czyli na inwestycje – tłumaczy Leszek Latosiński. – Warto podkreślić, że jesteśmy jedynym samorządem w naszym województwie, któremu udało się tego dokonać.

Gmina nie zapomina również o mieszkańcach, realizując działania społeczne i edukacyjne, na które pozyskuje środki zewnętrzne.

Jeszcze w tym roku planowany jest nabór wniosków związanych z rozwojem usług opiekuńczych w ramach ZIT BTOF, w którym udział weźmie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina ubiegać się będzie o pozyskanie środków o sumie ponad 68 tys. euro.

Oprócz projektu edukacyjnego, realizowanego w Brzozie, w lipcu bieżącego roku przedstawiciele Urzędu Gminy aplikowali o środki unijne w konkursie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Wnioskowaliśmy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy”, na kwotę prawie 215 tys. zł – dodaje wójt Wojciech Oskwarek. – W ramach zadania doposażymy szkoły w Nowej Wsi Wielkiej w nowoczesne narzędzia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK), podejmiemy się realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia uwzględniającego potrzeby rynku pracy czy podniesiemy kompetencje nauczycieli w zakresie korzystania ze wspomnianych narzędzi.

Ponadto w ramach projektu kształtowane będą w szkołach umiejętności interpersonalne i społeczne uczniów oraz właściwe postawy – kreatywność, innowacyjność oraz nauka pracy zespołowej.

– Należy dodać, że jednym z podstawowych kryteriów umożliwiających ubieganie się o środki z przeznaczeniem na kształcenie ogólne są osiągane wyniki edukacyjne – podkreśla sekretarz gminy. – Ponieważ środki przeznaczane są na wyrównywanie szans, ze względu na zbyt wysokie wyniki naszych szkół na egzaminach zewnętrznych jesteśmy pozbawieni możliwości ubiegania się o środki unijne prawie we wszystkich potencjalnych konkursach w tym obszarze.

Oprócz wnioskowania o dofinansowanie z ZIT-ów, do zdobycia środków unijnych udało się wykorzystać także członkostwo w Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny”.

– Po wprowadzeniu na szczeblu ministerialnym dodatkowych kryteriów ograniczających możliwość ubiegania się o pieniądze na obiekty sportowe wycofaliśmy się z wcześniej planowanej modernizacji boiska w Nowej Wsi Wielkiej – przypomina włodarz gminy. – W zamian za to złożyliśmy wniosek o „modernizację placu integracyjnego służącego mieszkańcom i parafianom Nowej Wsi Wielkiej”.

Dzięki temu na terenie gminy powstanie plac przeznaczony do organizacji plenerowych imprez integrujących mieszkańców. Projekt formą nawiązywać będzie do obecnych dożynek, koncertów czy odbywających się wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Przy jego realizacji wykorzystany zostanie teren, który dziś częściowo należy do parafii.

Przedsięwzięcie to przewiduje powstanie sceny wraz z niezbędnym zapleczem technicznym, przed nią zaś zostanie utwardzony plac i zamontowane miejsca do siedzenia. Prace przy tej inwestycji nie pominą modernizacji zieleni, która zostanie uporządkowana i uzupełniona w nowe nasadzenia.

– Ubiegamy się o 212 tys. zł z puli środków unijnych, które zostaną wzmocnione niezbędnym wkładem własnym – podsumowuje wójt gminy. – Złożony przez nas wniosek otrzymał akceptację na poziomie Lokalnej Grupy Działania. Jesteśmy przekonani, że uzyskamy pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego i w przyszłym roku inwestycję tę zrealizujemy.