Likwidacja skutków nawałnicy wśród tematów obrad sejmiku województwa

Fot. Adam Zakrzewski / archiwum

25 września obradował sejmik województwa kujawsko-pomorskiego. Radni przyjęli m.in. apel w sprawie wspólnych działań na rzecz likwidacji skutków nawałnicy, jaka przeszła nad regionem w nocy 11 na 12 sierpnia.

„Katastrofalne skutki działania żywiołu i zmagania z ich usunięciem wymagają stałej, systematycznej współpracy jednostek samorządowych, organów administracji rządowej, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, co będzie przejawem wdrażania idei solidaryzmu samorządowego oraz wpłynie na wzrost poczucia wspólnoty terytorialnej, wzmacniając działania na rzecz uruchomienia wsparcia ze strony Funduszu Solidarności Unii Europejskiej” – czytamy w apelu. Apel o podjęcie „wspólnego wysiłku w zakresie pozyskania środków oraz wypracowania instrumentów, które umożliwią systematyczną likwidację powstałych strat i zniszczeń na obszarze dotkniętym przez kataklizm” wskazuje, że istnieją duże szanse na pozyskanie środków z FSUE. „W związku z tym apelujemy do Pani Premier o podjęcie działań mających na celu uzyskanie wsparcia ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej” – piszą radni województwa.

Także w ostatnich tygodniach aura nie daje zapomnieć o problemach. Najbardziej dotknięte podczas sierpniowej nawałnicy powiaty jeszcze długo będą porządkowały lasy i pola, a także odbudowywały zniszczoną infrastrukturę. Sytuację dodatkowo utrudniają obfite opady, które powodują, że część rolników nie może na swoich polach wykonywać żadnych prac ani zabiegów agrotechnicznych, przez co nie są w stanie dochować terminów zasiewów stosownych poplonów w ramach tzw. zazieleniania. Żeby uchronić ich przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi, sejmik podjął stanowisko, w którym zwraca się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zmianę przepisów i terminów zazieleniania.

Jednym z innych najważniejszych punktów sesji było uchwalenie Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Program ochrony środowiska stanowi podstawę zarządzania środowiskiem na terenie województwa. Jest on dokumentem spajającym wszystkie inne dokumenty i działania dotyczące ochrony środowiska i przyrody w naszym regionie.

Przyjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Decyzja sejmiku umożliwi przekazanie projektu do uzgodnienia gminom i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W najbliższych latach zostaną podjęte prace nad podobnymi aktami prawnymi dotyczącymi pozostałych obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Radni województwa podjęli także uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 16 szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa. Zmiany te są spowodowane koniecznością dostosowania szkół podległych marszałkowskiej administracji do nowej struktury szkolnictwa, wprowadzonej ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.